Tshekuan SHIELD

Uitamushiun, Minu Inniun, Uantusenitakantsh, Tshetshi aianuenimitakants nte Nitassinan

SHIELD atusseun , ustinitshuts tshika pampanitauts mak auen tshika uauitshiashu tshetshi atussetaskau minuinniun, uitamushiunu mak tshetshi uauitshiakants tshetshi shutshiun mak espant inniun.

Espitenitakuak

 • Shutshiun espish eskutimashun, kaunashatantshet mak tshekuan uatutaman nte stiniunish.
 • Tsheuauitaman etenitamen mak tan tshika ishinakun ete utash, tshe tshi minu uauitshinikuin.
 • Tshetshi tshiskutimashun kaispishitenitakushits kaushinatantsheshits mak kamistaskutimashuts.
 • Tshetshi uitshutusemat innu kaispitenitakust mak nte mininiun kaitusset, mak tshetshi minuenitakuak.

Ustinitshuts tshika ishituseuts

 • Ntessinan kaushinatantshet kaispitenitakust kaianimuants
 • ACT tshika mamuituts (Uastesiu pishum 2018)
 • ACT Kamamuituts 2019 & 2020
 • Ustinitshuts katshishipinitats tsheitinanutsh
 • Tshuitsheuake ACT mamu tshika ituskatamuts

Tshekuan tshenashataman

Tshetshi apatshitakantsh ACT kaishinikatet, nete Ntessinants ustinitshuts katatupeneshits peikunu ashu neu nta espish peikunu nianeu tshika:

 • Tshetsh ituskatumuts minuenimunu, tshetshi mininiuts mak utshimaunu.
 • Tshetshi minu tusenitats mininiunu uauitshiashuts mak uitamushunu.
 • Tshetshi tusenitats tan eshinakuak mak ishitutakanu tshetshi nashikunikantsh emitunanuts matshakushun.

 

%d bloggers like this: