Tshinaskumitinau katshitukushiniek !

SHIELD = Uitamushiun, Minu Inniun, Uantusenitakantsh, Tshetshi aianuenimitakants nte Nitassinan

SHIELD tshik minuenitakun atuseun, tshetshi uauitshiakanitsh ustinitshuts tantshe ishi uauitshinushuts mak tshetshi apitshitats (ACT) ushinatanikant, tshe eshiniuts, mak kamiskatenitakuash katapaueshish. Tshika takun nte ustinitshuts kamamuituts mak uinuau tshe tshi papanitats.

SHIELD tshetshi shutshiniuat ustinitshua tshetshi natuapatats mininiunu, minu uitsheututs, tshetshi minuenitats mak minu inniun uitamushunu, tshetshi uitutusenimats ka espishtenitakushintshi uenua, mak mininiunu katatuset.

SHIELD atusseun tshika papanu nista puna. Tsheutshimau Public Health Agency nta Canada’s HIV Hep C Community Action Fund, (Kakaminuat miuk akushun) with additional supports from the Social and Economic Well-Being Division of GovNL’s Department of Children, Seniors and Social Development, tshika papanitau Labrador Friendship Centre.

%d